News & Announcements

1. ११ वी कला,वाणिज्य व विज्ञान शाखेचा निकाल पाहण्यासाठी Examination / Result यावर क्लिक कारावे Click here ...................................................... 2. ऑक्टो 2020 विद्यापीठ निकाल बघण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी Student Corner / Downloads येथून Seat No डाऊनलोड करावे Click here ...................................................... 3. मार्च / एप्रिल २०२१ विद्यापीठ परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी www.unipune.ac.in या संकेत स्थळावर भरावा. ...................................................... 4. विद्यार्थ्यांना परीक्षेसंदर्भात, परीक्षाफॉर्म, हॉल तिकीट, पॅटर्न बदल व इतर. काही अडचण असल्यास पुढील स्टाफ कडे चौकशी करावी Click here ...................................................... 5. FY Repeater 2013 Pattern all class Exam Time Table & Hall Ticket (Oct-Nov 2020) Click here ...................................................... 6. Download 2013 & 2019 Pattern Time Table for Online Examination Oct 2020 Click here ...................................................... 7. FYBBA & FYBBA-CA 2013 Pattern Examination Timetable ......................................................