Notices and Circulars

1 सन 2022 - 23 मध्ये 11 वी प्रवेशासाठी पसंतीक्रम नोंदविणे भाग-2 बाबत Dated : 22/07/2022
Student Section : सन 2022 - 23 मध्ये 11 वी प्रवेशासाठी पसंतीक्रम नोंदविणे भाग-2 बाबत
2 करिअर कट्टा - महाराष्ट्र शासन Dated : 09/07/2022
Student Section : करिअर कट्टा - महाराष्ट्र शासन
3 ऑनलाईन मेरीट व परीक्षा फॉर्म सूचना ( 2022 - 2023) Dated : 09/06/2022
Admission : ऑनलाईन मेरीट व परीक्षा फॉर्म सूचना ( 2022 - 2023)
4 वसंत नियतकालिक 2020-21 Click here Dated : 03/02/2022
Admission : वसंत नियतकालिक 2020-21 Click here