महाविद्यालयात 1 मे महाराष्ट्र दिन  साजरा करताना संस्पथेचे सन्माननीय पदाधिकारी

From : महाविद्यालयात 1 मे महाराष्ट्र दिन  साजरा करताना संस्पथेचे सन्माननीय पदाधिकारी

महाविद्यालयात 1 मे महाराष्ट्र दिन  साजरा करताना संस्पथेचे सन्माननीय पदाधिकारी