महाविद्यालयात १५ ऑगस्ट दिन  साजरा करताना संस्पथेचे सन्माननीय पदाधिकारी

From : महाविद्यालयात १५ ऑगस्ट दिन  साजरा करताना संस्पथेचे सन्माननीय पदाधिकारी

महाविद्यालयात १५ ऑगस्ट दिन  साजरा करताना संस्पथेचे सन्माननीय पदाधिकारी